EKTOS TRS Broadens Accreditation Portfolio with IACS UR E10, IP22 Test, and Shock Test

EKTOS TRS Broadens Accreditation Portfolio with IACS UR E10, IP22 Test, and Shock Test

EKTOS Testing and Reliability Services (TRS) broadens its accreditation portfolio yet again. This is part of its ongoing effort to keep assisting manufacturers and stakeholders to meet the stringent regulatory requirements and ensure compliance with industry standards.

Firstly, the test lab has obtained accreditation for the newest version of the widely accepted marine testing standard IACS UR E10, revision 9 (Aug 2023). Revision 9 of IACS UR E10 is set to be uniformly implemented by IACS Societies for equipment seeking type approval certification with an application date on or after July 1, 2024. This latest version of the standard incorporates updated requirements and guidelines to enhance the testing and certification process for maritime equipment. 

For manufacturers and companies seeking type approval certification for maritime equipment, TRS’ accreditation to IACS UR E10 Rev.9 offers assurance of comprehensive and compliant testing services, enabling them to navigate the certification process with confidence and peace of mind.

Secondly, TRS’ portfolio now includes the IP22 test and shock test up to 1000 m/s2, at 6 ms half-sine pulses. IP22 testing, also known as Ingress Protection testing, assesses the degree of protection provided by enclosures against the ingress of solid foreign objects and water.

This accreditation demonstrates our capability to conduct rigorous testing to ensure that products meet the specified IP22 protection requirements. Whether it’s electronic devices, outdoor equipment, or industrial machinery, TRS’ IP22 testing services can help manufacturers verify the durability and resilience of their products in challenging environments.

In addition to IP22 testing, TRS has also been accredited for high-level shock testing which evaluates a product’s ability to withstand sudden mechanical impacts during transportation, handling, or operation. By subjecting products to controlled shock pulses, TRS can identify potential weak points and help manufacturers design more robust and reliable products.

According to Henrik Brosbøl, Managing Director at EKTOS TRS, “Our goal is to empower our clients to meet regulatory requirements, ensure product quality, and ultimately achieve success in their respective industries. We continually expand our capabilities and accreditation scope. This helps us assist clients seeking to validate their products’ performance and durability, giving them the highest level of confidence and assurance in their quality and performance. Manufacturers can trust us to deliver accurate and actionable insights that drive product excellence and customer satisfaction”.

EKTOS TRS udvider sin akkrediteringsportefølje med IACS UR E10, IP22-test og stødtest

EKTOS Testing and Reliability Services (TRS) udvider endnu en gang sin akkrediteringsportefølje som del af vores fortsatte indsats for at hjælpe producenter og interessenter med at opfylde strenge reguleringskrav og sikre overholdelse af industrielle standarder.

Først og fremmest har testlaboratoriet opnået akkreditering for den nyeste version af den bredt accepterede maritime teststandard IACS UR E10, revision 9 (august 2023). Revision 9 af IACS UR E10 er planlagt til ensartet implementering af IACS-selskaber for udstyr, der søger typegodkendelsescertificering med en ansøgningsdato på eller efter 1. juli 2024. Denne seneste version af standarden inkluderer opdaterede krav og retningslinjer for at forbedre test- og certificeringsprocessen for maritimt udstyr.

For producenter og virksomheder, der søger typegodkendelsescertificering for maritimt udstyr, tilbyder TRS’ akkreditering til IACS UR E10 Rev.9 sikkerhed for

omfattende regulerings overholdelses-testydelser, der gør det muligt for dem at navigere i certificeringsprocessen med ro i sindet.

Dernæst inkluderer TRS’ portefølje nu IP22-testen og stødtest op til 1000 m/s^2 ved 6 ms halvsinus-pulser. IP22-testen, også kendt som indtrængningsbeskyttelsestest, vurderer graden af beskyttelse, som kabinetter yder mod indtrængen af faste fremmedlegemer og vand. Hvad enten om det drejer sig om elektroniske enheder, udendørsudstyr eller industrimaskiner, kan TRS’ IP22-testtjenester hjælpe producenter med at verificere deres produkters holdbarhed og modstandsdygtighed i hårde miljøer.

Udover IP22-testen er TRS også blevet akkrediteret for højt niveau af stødtest – denne test vurderer produktets evne til at modstå pludselige mekaniske påvirkninger under transport, håndtering eller drift. Ved at udsætte produkter for kontrollerede stødimpulser kan TRS identificere potentielt svage punkter og hjælpe producenter med at designe mere robuste og pålidelige produkter. 

Ifølge Henrik Brosbøl, administrerende direktør hos EKTOS TRS, er “vores mål at støtte vores klienter i at opfylde reguleringskrav, sikre produktkvalitet og i sidste ende opnå succes i deres respektive brancher. Vi udvider løbende vores evner og akkrediteringsomfang. Dette hjælper os med at bistå klienter, der søger at validere deres produkters ydeevne og holdbarhed, og giver dem den højeste grad af tillid og sikkerhed i deres kvalitet og effektivitet. Producenter kan regne med vores evne til at levere nøjagtige og handlingsorienterede indsigter, der driver produkt-kvalitet og kundetilfredshed”.

Contact Us