EKTOS assists Wear & Care Technologies in developing sensor technology for adult diapers by pre-compliance testing

Wear & Care Technologies

EKTOS assists Wear & Care Technologies in developing sensor technology for adult diapers by pre-compliance testing

February 17, 2024

EKTOS has tested a wireless medical device that monitors adult diapers used in e.g. nursing homes

Wear and Care - smart diaper system as a solution for elderly care

The Danish elder care system is facing significant challenges as the number of elders requiring special care continues to grow. One of the solutions is welfare technology, with Wear & Care Technologies and EKTOS leading the way.

More than two billion DKK is spent annually in Denmark on citizens with incontinence, a figure that is expected to rise with the increasing number of elderly people in the years to come. Wear & Care Technologies is tackling this challenge by developing the Wear&Care system, a wireless monitoring device for adult diapers that are commonly used in nursing homes, hospitals, and similar facilities.

The Wear&Care system is designed to change diapers at precisely the right time, neither too late nor too soon. A sensor measures the humidity level of the diaper and alerts staff when it is time for a change. The system provides more convenience and a better quality of life for the elderly while increasing staff efficiency and reducing the amount of diapers used.

Strip, sensor, and a box

Elvin S. Solberg, the Chief Technology Officer of Wear & Care Technologies, explains that their product consists of a strip that measures around 65 cm and contains a humidity sensor. This strip is attached to the diaper and a small box is clipped on the front. The box has a data logger and a radio transmitter. When the sensor detects humidity, an alert is sent indicating that the diaper needs to be changed. The system transmits this alert on the 2.4 GHz frequency to the local Wi-Fi, from where it is sent to the system’s back-end.

The data is then processed and forwarded to a Microsoft Azure cloud solution, and from there, it is sent to the care professionals responsible for the patient. Depending on the telephone system being used, the system sends a text message on a DECT telephone or an SMS on a mobile phone.

Each patient has two boxes, and while one is in use, the other is charging in a USB charger.

Three directives

Wear & Care Technologies received assistance from EKTOS for conducting multiple tests and enhancing their product to meet the required standards. The tests had to comply with three directives, namely medical equipment, low voltage, and radio equipment.

Elvin S. Solberg explained that EKTOS’ expertise was instrumental in saving time and resources during the testing process.

Having EKTOS on board has been a big help for us. They are experts, and that has saved time and resources – Elvin S. Solberg, CTO of Wear & Care Technologies

EKTOS Testing & Reliability Services is accredited to standards under the directives for medical and radio equipment and thus has extensive know-how in testing wireless medical devices like Wear&Care. EKTOS can assist with the testing and approval of a fully developed product. They can also act as a partner in the development process and conduct ongoing tests to ensure an optimal product design.

Wear & Care is a non-invasive medical equipment that falls under Class 1, which is the lowest level of medical equipment. However, it still has to meet certain requirements, especially in terms of radio radiation.

The built-in radio transmitter makes it necessary to comply with the Radio Equipment Directive, while the system’s 5-volt charger makes it relevant to follow the Low Voltage Directive. Moreover, the standard requires the system to withstand 15,000 kilovolts of static electricity, which can occur when connecting or disconnecting the box to the charger.

On-going adjustments

Elvin S. Solberg mentions that EKTOS has helped them with guided free fall testing, in addition to testing in relation to the three directives. This testing involves dropping the equipment from different heights and angles onto various surfaces in order to document the product’s robustness and reliability.

Elvin also expresses that they have had a positive collaboration with EKTOS, with discussions around different solutions to product weaknesses identified by the tests. This is a great way to work together as it enables continuous design adjustments with minimal costs.

We have discussed different solutions to product weaknesses, shown by the tests. This is a good way to cooperate, as you can continuously adjust the design with a minimum of cost – Elvin S. Solberg, CTO of Wear & Care Technologies

Wear & Care Technologies has announced the pre-launch of its product Wear & Care, which was scheduled to take place at the end of June 2019. The company has initially selected 10 care facilities across Denmark, Germany, and Norway to test the product and provide feedback. The feedback was used to refine the product before its full-scale launch later that year.

Find more information on the capabilities of EKTOS Testing & Reliability Services here or reach out at +45 7070 1499 or info@ektos.net.

More information

Niels Martin Jørgensen

EKTOS har testet en trådløs medicinsk enhed, der overvåger voksenbleer i f.eks. plejesektoren

Med et støt voksende antal plejekrævende ældre står den danske ældrepleje over for store udfordringer. Velfærdsteknologi er et af svarene og Wear & Care Technologies og EKTOS er med i front.

I Danmark bruger man årligt over to mia. kr. til pleje af borgere med inkontinens, et beløb der vil stige kraftigt i takt med de kommende års stigende antal ældre og plejekrævende. Virksomheden Wear & Care Technologies bidrager til en løsning med Wear&Care, et trådløst system til overvågning af bleer til brug på plejehjem, hospitaler, bosteder og andre institutioner.

Ideen bag Wear&Care er, at det handler om at skifte bleen på det helt rigtige tidspunkt, hverken for tidligt eller for sent. Derfor måler en sensor fugtniveauet i bleen og giver besked til personalet om hvornår det er tid til bleskift. Systemet giver både større komfort og livskvalitet for den ældre, øger personalets effektivitet og nedbringer forbruget af bleer.

Strimmel, sensor og boks

CTO i Wear & Care Technologies Elvin S. Solberg forklarer:
– Der er tale om et strimmel på ca. 65 cm, der rummer en fugtighedssensor. Strimlen klæbes udvendigt på bleen. Derefter klipser man en lille boks fast foran på bleen. Boksen indeholder en datalogger og en radiosender. Når sensoren detekterer fugt sender den en notifikation, så bleen kan skiftes. Systemet sender på frekvensen 2.4 GHz via det lokale wifi til systemets back-end, hvor data behandles og videresendes til en Microsoft Azure cloudløsning og derfra til personalet. Alt efter hvilket telefonsystem man bruger, får personalet enten en tekstbesked på en DECT-telefon eller en sms på deres mobil. Hver borger har to bokse. Mens den ene er i brug lader den anden op i en USB-lader.

Tre direktiver

EKTOS har bistået Wear & Care Technologies med en række konkrete test og med rådgivning i de situationer, hvor dele af produktet skulle forbedres, så det kunne opfylde kravene.

– Vi har skullet teste op imod tre direktiver for henholdsvis medicinsk udstyr, lavspænding og radioudstyr, forklarer Elvin S. Solberg.

– Her har det været en stor hjælp for os at have EKTOS med som eksperter. Det har sparet os for både tid og ressourcer og vi har løbende kunnet drøfte forskellige løsninger til forbedringer, når der har været brug for det.

Det har været en stor hjælp for os at have EKTOS med som eksperter. Det har sparet os for både tid og ressourcer. – Elvin S. Solberg, CTO i Wear & Care Technologies

EKTOS Testing & Reliability Services er akkrediteret til standarder under direktiverne for både medicinsk udstyr og radioudstyr og har derfor et højt kompetenceniveau inden for test af trådløst medicinsk udstyr som Wear & Care Technologies. EKTOS kan både hjælpe med at få testet og godkendt et færdigudviklet produkt, men kan også indgå som partner i et udviklingsforløb og hjælpe med at teste produktet løbende, for at sikre optimalt produktdesign.

Wear & Care systemet skal opfylde det laveste niveau for medicinsk udstyr, Klasse 1. Systemet er ikke invasivt, men det skal alligevel opfylde en række krav, bl.a. til indstråling og udstråling. Radioudstyrsdirektivet kommer i spil på grund af den indbyggede radiosender, mens Lavspændingsdirektivet skal overholdes, fordi systemet har en 5 volt lader. Med hensyn til statisk elektricitet foreskriver standarden, at systemet skal kunne modstå 15 kilovolt, en spænding der kan opstå, når boksen tilkobles eller tages ud af laderen.

Løbende justeringer

Generelt er det en god ide at sikre sig, at et nyt produkt ikke blot er testet op imod myndighedskravene, men også op imod den konkrete anvendelse det indgår i. Selvom love og standarder sikrer et minimum af produktkvalitet, kan det ofte være nødvendigt med ekstra tests for at opnå den ønskede kvalitet.

– Ud over tests op imod de tre direktiver har EKTOS hjulpet os med en faldtest, siger Elvin S. Solberg.
– Testen går ud på, at man taber emnet ned på et defineret underlag i forskellige vinkler, så vi dermed får dokumentation for, at produktet kan holde til en vis belastning.

– Vi har haft et godt samarbejde med EKTOS og undervejs har vi drøftet forskellige løsninger på de svagheder i produktet, som vores tests afslørede. Det er en god måde at samarbejde på, fordi man løbende kan justere sit produkt uden de store meromkostninger.

Undervejs har vi drøftet forskellige løsninger på de svagheder i produktet, som vores tests afslørede. Det er en god måde at samarbejde på, fordi man løbende kan justere sit produkt uden de store meromkostninger. – Elvin S. Solberg, CTO i Wear & Care Technologies

Wear & Care Technologies markedsfører Wear & Care i slutningen af juni 2019. I første omgang har man valgt ca. 10 plejehjem i Danmark, Tyskland og Norge, der nu skal præ-lancere produktet og give bruger-feedback til producenten inden en bred produktlancering senere på året.

Find mere information om, hvilke tests, der kan udføres hos EKTOS Testing & Reliability Services her eller kontakt os på +45 7070 1499 eller info@ektos.net.

Contact Us