Automatic distribution of feeding and bedding materials

JH Agro

Automatic distribution of feeding and bedding materials

February 17, 2024

EKTOS develops control unit and wireless communication for the JHminiStrø feeding robot

JH Agro - Automatic distribution of feeding and bedding materials

The JHminiStrø robot is a system that distributes feed and bedding materials to cows, pigs, and chickens on farms. The system runs on rails that are fastened to the stable ceiling, and more than 300 JHminiStrø robots deliver feed and bedding to farm animals in Denmark and other countries. The partnership between EKTOS and JH Agro has been close and long-standing, which includes the first and second generations of JHminiStrø, and another project is in progress.

Lars Forbech, head of development and manufacturing at JH Agro, mentioned that their partnership started about two and a half years ago with the first version of JHminiStrø. Initially, they asked EKTOS to take over the production of the circuit boards for the machine’s control unit.

Later on, when they decided to develop a new version of JHminiStrø, they asked EKTOS to develop all the electronics. One of EKTOS’ specialists helped them assemble a list of requirements containing all their requests for improvements and new features. He integrated their inputs into a performance specification for both software and hardware. Then, EKTOS built the system, obtained all the necessary type approvals, sourced materials, and chose a manufacturer. EKTOS also took responsibility for the control of production quality.

JHminiStrø robot system used for farm feed distribution, giving food to cows.

Trust and close collaboration

Jesper Holst, the CEO of EKTOS, mentioned that building a long-term collaboration is always exciting. JH Agro trusted EKTOS as they didn’t have the required in-house expertise in electronics development. From a technical perspective, they faced some interesting challenges while developing these devices. These devices are active 24/7 and should be robust and reliable. Additionally, they are used in a harsh stable environment with dust, dirt, and ammonia affecting the electronics. Hence, EKTOS developed a solution by heavily encasing all the electronics, including the touch screen that the farmer uses to program and control the system.

New features

Lars Forbech at JH Agro has stated that EKTOS has assisted in enhancing the latest version of JHminiStrø in numerous ways. The robot’s rail system, used for moving around the stable, remains unchanged. However, the system can now handle up to five robots on one rail system. Additionally, a wireless control of the switch tracks has been developed, and the weight of the feeding material at the filling station can now be controlled. Moreover, remote support of the system is now possible, and a new 10-inch touch screen with an improved interface has been implemented, making it easier for farmers to operate the machine.

EKTOS has helped improve the new version of JHminiStrø in a number of ways – Lars Forbech, head of development and manufacturing at JH Agro

Jesper Holst from EKTOS highlights the technical sophistication and innovation of the new wireless controls. The pre-programmed robot route is managed by a control that utilizes a mesh network of sensors developed by Danish company NeoCortec.

Controls for slurry acidification

JH Agro and EKTOS are currently working together on a new project. EKTOS is developing and conducting quality control for new control software that will be used with JH Agro’s patented system for slurry acidification, JHacidificationNH4+. The system works by adding sulfuric acid (H2SO4) to pig or cattle slurry, which reduces the pH and changes the chemical balance between ammonia (NH3) and ammonium (NH4+) toward NH4+. This prevents ammonia from evaporating and significantly improves animal welfare, working conditions, and reduces pollution in the environment.

The next generation of JH Agro’s slurry acidification system will be equipped with new control software that has a range of new features. One of the most noteworthy features is its ability to handle 12 strings, which is a considerable upgrade from the previous version that could only handle 6.

If you are interested in learning more about this project or would like to know how EKTOS can help you, please feel free to contact Jesper Holst via email at jho@ektos.net or by phone at +45 7070 1499.

More information

Jesper Holst
Director

EKTOS udvikler styring og trådløs kommunikation til strøsystem fra JH Agro

JHminiStrø er en fuldautomatisk strømaskine, der fordeler frisk foder og strøelse til køer, svin og høns. Maskinen kører på skinner monteret i staldloftet og flere end 300 strømaskiner fra JH Agro i Holstebro fordeler dagligt foder og strøelse til dyr på bedrifter i Danmark og udlandet.

Det tætte og langvarige samarbejde mellem EKTOS og JH Agro omfatter både første og anden generation af JHminiStrø plus et nyt projekt under udvikling.

– Vi startede vores samarbejde for omkring to et halvt år siden i forbindelse med den første version af JHminiStrø, fortæller Lars Forbech, udviklings- og produktionschef i JH Agro.

– Vi bad EKTOS overtage produktionen af printene til maskinens elektroniske styring. Da vi senere skulle udvikle en ny version af JHminiStrø bad vi EKTOS om at stå for hele udviklingsarbejdet omkring elektronikken. En af EKTOS’ medarbejdere hjalp os med at lave en komplet projektbeskrivelse, der samlede de ønsker og krav vi havde til forbedringer og nye features. Han integrerede vores input i en kravspecifikation for både software og hardware. Derefter byggede EKTOS systemet, sørgede for alle relevante godkendelser, købte de nødvendige materialer og valgte en producent. Den efterfølgende kvalitetskontrol har EKTOS også taget ansvaret for.

.

Tillid og tæt samarbejde

Jesper Holst, direktør i EKTOS uddyber:
– Det er altid spændende at indgå i et så tæt og langvarigt samarbejde. JH Agro viste os den store tillid at overlade ansvaret til os, da de ikke selv havde tilstrækkelig ekspertise inden for elektronikudvikling. Rent teknisk skulle vi også løse nogle interessante udfordringer. Maskinerne kører 24/7 og det stiller høje krav til robusthed og driftssikkerhed. Desuden kører de i et hårdt staldmiljø med støv og skidt og ikke mindst ammoniakdampe, der angriber elektronikken. Vi udviklede derfor en løsning, hvor al elektronik er særligt indkapslet, også touch-skærmen som landmanden programmerer og styrer systemet med.

Nye features

Ifølge Lars Forbech fra JH Agro har EKTOS bidraget til at forbedre den nye version af JHminiStrø på en række punkter:
– Selve skinnesystemet, som strømaskinen hænger i, er uændret. Men nu kan vi håndtere op til fem maskiner, der kører samtidig på samme skinnesystem. Vi har også udviklet en trådløs styring af skiftesporene og vi kan styre vægten ved af- og pålæsning. Vi har fået mulighed for at fjern-supportere maskinen og desuden betyder en ny, 10-tommers touch-skærm og et nyt interface, at maskinen er blevet nemmere at betjene for landmanden.

EKTOS bidraget til at forbedre den nye version af JHminiStrø på en række punkter – Lars Forbech, udviklings- og produktionschef i JH Agro

Jesper Holst, EKTOS, fremhæver den nye, trådløse styring som teknisk avanceret og innovativ. Styringen, der sørger for at strømaskinerne følger den forprogrammerede rute, består af sensorer koblet sammen i et mesh-netværk. Mesh-teknologien er udviklet af den danske virksomhed NeoCortec.

Styring til forsuring

JH Agro og EKTOS er allerede i gang med et nyt, fælles udviklingsprojekt. EKTOS udvikler og kvalitetssikrer ny styringssoftware JH Agros patenterede anlæg til forsuring af gylle, JH Forsuring NH4+. Anlægget bygger på et kemisk princip, der sænker gyllens surhedsgrad og dermed nedsætter udslippet af ammoniak. Det giver en gylle med mere næring, mindre miljøbelastning og bedre arbejdsmiljø og dyrevelfærd.

Den nye generation af JH Agros forsuringsanlæg får styringssoftware med en række nye features, bl.a. vil det kunne håndtere 12 strenge i modsætning til 6 strenge i det gamle anlæg.

Du er velkommen til at kontakte Jesper Holst på mail jho@ektos.net eller tlf. +45 7070 1499, hvis du er  interesseret i at høre mere om projektet eller ønsker at høre, hvad EKTOS kan gøre for dig.

Contact Us