Customizable hand dryers for trains

DanDryer

Customizable hand dryers for trains

September 30, 2020

Together, EKTOS and Dan Dryer have created a new generation of individually customizable hand dryers

Customizable hand dryers for trains

If a hand dryer doesn’t blow air at the right temperature for the right duration, the users are likely to waste paper towels which defeats the purpose of the hand dryer.

Dan Dryer is a leading supplier of equipment for restrooms all over the world. Together, EKTOS and Dan Dryer have created a new generation of individually customizable hand dryers for trains with improved sensor technology. The result is: better dryers, less waste, and less resources spent on maintenance.

Customizable hand dryers

How close should hands be to the dryer in order to make it start? And for how many milliseconds should a hand dryer blow air after the hands have been removed? This can depend on the location and position of the dryer which means that each dryer needs to be customizable.

The engineers at EKTOS have developed a PC application for the main computer in the train, which can be connected to the hand dryers via digital interfaces such as Modbus or RS485. This allows for tracking of key parameters for each hand dryer, reporting of error on e.g. system, heater, or fan, as well as configuration of each individual dryer. Preventive maintenance can be scheduled after a defined number of times the dryer has been activated.

Vagn Eden, co-owner and Product Manager at Dan Dryer, has appreciated brainstorming ideas and solution with EKTOS: “EKTOS knows a lot about which solutions are available and technically possible. Not many hours passed since our initial meeting before I received a proposal for a feasible solution. It has been a very efficient process.”

EKTOS knows a lot about which solutions are available and technically possible […]. It has been a very efficient process.- Vagn Eden, Co-owner and Product Manager at Dan Dryer

EKTOS has helped Dan Dryer develop two new versions of the controller, one for 230 V and one for 24 V DC to be installed in trains.

Time of Flight vs. infrared light

As a part of the collaboration between EKTOS and Dan Dryer, EKTOS was asked to find a new sensor solution to replace the common infrared sensors. Infrared sensors respond differently to different skin tones, skin types, and to different background lighting, and Dan Dryer was looking for a more consistent solution. After having researched the market for alternative solutions EKTOS’ engineering team decided on using the ”Time of Flight” (ToF) technology. The ToF sensors measure the distance to the hands based on time it takes for emitted photons to reflect back on the sensor. This enables accurate measurement regardless of ambient background light and the characteristics of the hands.

Vagn Eden has been very satisfied with the process of researching, testing, and choosing alternative sensors: “The team found 5-6 different options, then we tested them, and based on that, we chose the ToF sensor. I’m very pleased with the team’s approach and the communication throughout the process.”

I’m very pleased with the team’s approach and the communication throughout the process – Vagn Eden, Co-owner and Product Manager at Dan Dryer

Designing for approval and production

Integrating knowledge about product approval and compliance requirements as well as production requirements into the early design phase minimizes the risk of unpleasant surprises and unexpected cost. With the embedded engineering team in Ukraine, the accredited test laboratories in Denmark, and production facilities in Ukraine, EKTOS has the setup to handle the entire process from design to mass production.

Dan Dryer is currently working with TECHTO Electronics, the joint venture of TKT Electronics and EKTOS, on the production. We are looking forward to seeing the upgraded hand dryers all around.

More information

Jesper Holst
Director

Sammen har EKTOS og DanDryer skabt en ny generation af individuelt justerbare håndtørrere

Hvis en håndtørrer ikke blæser luft ved den rigtige temperatur i den rigtige varighed, spilder brugerne sandsynligvis papirhåndklæder i stedet, hvilket ødelægger formålet med håndtørreren.

Dan Dryer er en førende leverandør af udstyr til toiletter over hele verden. Sammen, har EKTOS og Dan Dryer skabt en ny generation af individuelt tilpassede håndtørrere til tog med forbedret sensorteknologi. Resultatet er: bedre tørrere, mindre spild og mindre ressourcer brugt på vedligeholdelse.

Håndtørrere, der kan tilpasses

Hvor tæt skal hænderne være på håndtørren for at få den til at starte? Og i hvor mange millisekunder skal en håndtørrer blæse luft, efter at hænderne er fjernet? Dette kan afhænge af håndtørrens placering og lokation, hvilket betyder, at hver håndtørre skal tilpasses.

Ingeniørerne hos EKTOS har udviklet en pc-applikation til hovedcomputeren i toget, som kan tilsluttes håndtørrerne via digitale grænseflader som Modbus eller RS485. Dette muliggør tracking af nøgleparametre for hver håndtørrer, rapportering af fejl på f.eks. system, varmelegeme eller ventilator samt konfiguration af hver enkelt håndtørre. Forebyggende vedligeholdelse kan planlægges efter et defineret antal gange, håndtørren er blevet aktiveret.

Vagn Eden, medejer og produktchef hos Dan Dryer, har værdsat brainstorming ideer og løsning med EKTOS: “EKTOS ved meget om, hvilke løsninger der er tilgængelige og teknisk mulige. Der gik ikke mange timer fra vores første møde, før jeg modtog et forslag til en mulig løsning. Det har været en meget effektiv proces.”

EKTOS ved meget om, hvilke løsninger der er tilgængelige og teknisk mulige. […] Det har været en meget effektiv proces. – Vagn Eden, medejer og produktchef hos Dan Dryer

EKTOS har hjulpet Dan Dryer med at udvikle to nye versioner af controlleren, en til 230 V og en til 24 V DC, der skal installeres i tog.

Time of Flight vs. infrarød sensor

Som en del af samarbejdet mellem EKTOS og Dan Dryer blev EKTOS bedt om at finde en ny sensorløsning til erstatning af de almindelige infrarøde sensorer. Infrarøde sensorer reagerer forskelligt på forskellige hudfarver, hudtyper og forskellige baggrundsbelysning, og Dan Dryer ledte efter en mere konsistent løsning. Efter at have undersøgt markedet for alternative løsninger besluttede EKTOS ‘ingeniørhold at bruge ”Time of Flight” (ToF) -teknologien. ToF-sensorerne måler afstanden til hænderne baseret på den tid det tager for udsendte fotoner at reflektere tilbage på sensoren. Dette muliggør nøjagtig måling uanset baggrundslys og hændernes karakteristika.

Vagn Eden har været meget tilfreds med processen med at undersøge, teste og vælge alternative sensorer: “Teamet fandt 5-6 forskellige muligheder, så testede vi dem, og på baggrund af det valgte vi ToF-sensoren. Jeg er meget tilfreds med holdets tilgang og kommunikationen gennem hele processen.”

Jeg er meget tilfreds med holdets tilgang og kommunikationen gennem hele processen – Vagn Eden, medejer og produktchef hos Dan Dryer

Design til godkendelse og produktion

Integrering af viden om produktgodkendelse og overholdelseskrav samt produktionskrav i den tidlige designfase minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser og uventede omkostninger. Med det indlejrede ingeniørteam i Ukraine, de akkrediterede testlaboratorier i Danmark og produktionsfaciliteter i Ukraine har EKTOS opsætningen til at håndtere hele processen fra design til masseproduktion.

Dan Dryer arbejder i øjeblikket med TECHTO Electronics, joint venture mellem TKT Electronics og EKTOS, om produktionen. Vi ser frem til at se de opgraderede håndtørrere rundt omkring.

Contact Us